EXKi | GEBRUIKSVOORWAARDEN EN GEGEVENSBESCHERMING


ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Welkom op de website van EXKi waarop u (i) kunt kennismaken met ons aanbod en onze producten, (ii) ons uw opmerkingen hierover kunt mededelen, en (iii) online bestellingen kunt plaatsen.

Door het bezoek aan deze Website (hierna “de Site”) en/of het gebruik ervan, aanvaardt u gebonden te zijn door de gebruiksvoorwaarden hieronder en, in voorkomend geval, door de andere voorwaarden en regels vermeld op de Site. Het gebruik van de Site, en a fortiori uw voorafgaande verplichte inschrijving om online bestellingen te kunnen plaatsen, bevestigen, voor zover dit nodig is, dat u deze gebruiksvoorwaarden erkent en aanvaardt. Aangezien deze voorwaarden het voorwerp kunnen uitmaken van wijzigingen, verzoeken wij u regelmatig hun inhoud na te kijken zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Behoudens anders vermeld, treden deze wijzigigen in werking vanaf het ogenblik dat ze op de Site werden gepubliceerd.

Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt kunt u geen gebruik maken van de Site, noch van de diensten die hierop en hierdoor worden aangeboden.

Uitgever van de Website. Deze site wordt beheerd door EXKi NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussels, Stéphanie Plaza, 54 Louizalaan, met ondernemingsnummer 0472.429.986. 

Disclaimer – Inhoud van deze Website. De Site wil in de eerste plaats EXKi voorstellen en de bezoeker kennis laten maken met de producten en diensten die EXKi aanbiedt.

EXKI spant zich in om zich ervan te verzekeren dat de inhoud van de Site correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. EXKI kan echter niet waarborgen dat de inhoud van deze Site altijd correct, betrouwbaar, adequaat, volledig en bijgewerkt is. EXKI kan dus geenszins aansprakelijk worden gesteld voor tikfouten of enige andere fout of gebrek met betrekking tot de inhoud van de Site.

Evenmin, en dit onder voorbehoud van dwingende andersluidende wettelijke bepalingen die in voorkomend geval op u als consument van toepassing kunnen zijn, kan EXKi aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van rechtstreekse noch onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot en/of het gebruik van deze Site, zoals, met name maar niet alleen, het verlies aan gegevens, en dit om gelijk welke reden dan ook, en dit zelfs indien EXKi werd ingelicht over de mlogelijkheid dat dit soort schade zich kon voordoen.

Evenzo kan EXKI niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een zware fout die EXKi zou hebben begaan. Tenslotte aanvaardt u EXKi en haar afgevaardigden, werknemers en agenten te vrijwaren en te verdedigen tegen elk verzoek of klacht, met inbegrip van de redelijke honoraria van raadsmannen, die een derde zou indienen en het gevolg of resultaat zou zijn van een inbreuk uwerzijds van huidige algemene gebruikersvoorwaarden of enig ander document waarnaar deze voorwaarden verwijzen of van een inbreuk uwerzijds van om het even welke wet of recht van deze derde.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site. U verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens te verzamelen noch op te vragen van een andere gebruiker van de Site of enige aanverwante dienst, zonder hiervoor voorafgaandelijk zijn of haar uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen. Daarenboven is het u ten strengste verboden om substantiële gedeelten van de Site te downloaden of te hergebruiken of er systematisch of regelmatig minder substantiële gedeelten te downloaden of te hergebruiken. Het is u eveneens verboden om virussen of andere malware te verspreiden die schadelijk kan zijn voor de goede werking van deze Site of voor het belang van andere gebruikers.

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de diensten aangeboden op de Site. Enkel de gebruikers die zich correct inschreven op de Site kunnen bestellingen plaatsen voor producten of diensten op de site, overeenkomstig de beschikbare modaliteiten waaruit ze tijdens de bestelling een keuze maakten. In dit opzicht wordt verwezen naar de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Bent u een consument, hetzij van geleverde goederen en/of diensten die volgens uw voorkeuren werden aangemaakt, dan erkent en aanvaardt u dat, eens de bestelling werd geplaatst, u zich niet kan beroepen op het recht tot intrekking van de bestelling, en dit overeenkomstig artikel 16 (d) van de Europese richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 met betrekking tot de rechten van de consument en het artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

Werking van de Website. Ondanks alle middelen die EXKi inzet om ervoor te zorgen dat de Site zo goed mogelijk zou werken kan EXKi geen enkele waarborg verlenen voor wat betreft de toegang, inhoud, beschikbaarheid en goede werking van deze Site en kan EXKi dus geenszins aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke activiteit of inactiviteit vanwege andere gebruikers, onderbreking in de beschikbaarheid of een gebrek in de werking van de Site, met name op het vlak van de veiligheid, en dit voor om het even welke reden of oorzaak aangezien dit kan voortvloeien uit tal van elementen die EXKi niet in de hand heeft.

Bovendien heeft EXKi te allen tijde en zonder enige reden te moeten opgeven, het recht om deze Site tijdelijk of permanent niet meer ter beschikking te stellen.

In geval van betwisting inzake de elektronische communicatie met betrekking tot het gebruik van deze Site (zoals de communicatie met deze Site, enz.) hebben de technische gegevens van EXKi een grotere bewijskracht.

Intellectueel eigendomsrecht. Deze Site en zijn inhoud, met inbegrip van, zonder dat dit enige beperking inhoudt, de producten (gepersonaliseerd of niet), teksten, grafieken, beelden, video’s, geluid, logo’s en ikonen, zijn auteursrechterlijk en/of door andere intellectuele rechten (op merken, databanken, enz.) beschermd en mogen niet, geheel noch gedeeltelijk  verveelvoudigd, gekopieerd,  verdeeld, gebruikt, aangepast en/of vertaald worden, behalve indien EXKi en/of de titularis van het betrokken recht hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming gaf. Ieder gebruik dat tegenstrijdig is met deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

Hyperlinks naar websites van derden. De websites waarnaar de hyperlinks vanop deze Site kunnen doorverwijzen worden niet door EXKi gecontroleerd. Daarom kan EXKi ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onwettige inhoud op deze sites noch voor de hyperlinks die doorverwijzen naar andere websites. De aanwezigheid van een hyperlink op deze Site naar websites van derden impliceert geenszins enige goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege EXKI.

Respect voor de privacy. De persoonsgebonden informatie die u aan EXKi verstrekt, met name bij uw inschrijving als gebruiker van de Site, wordt niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden voor marketingdoeleinden overgemaakt. Deze informatie wordt enkel gebruikt binnen het kader van de Verordening op het respect voor de privacy. Daarenboven wordt deze informatie bewaard en verwerkt op servers binnen Europa en waar EXKi ervoor zorgt dat de toegang op de best mogelijke manier beveiligd is, zowel fysisch als technologisch. U wordt verzocht de diensten van EXKi noch die van de Site te gebruiken als u niet akkoord gaat met de Verordening op het respect voor de privacy.

Gebruik van Cookies. Cookies bevatten informatie-elementen die een website overzet op de harde schijf van de individuele bezoeker van de website met het doel gegevens op te slaan. Via deze cookies slaat de website informatie op die het gebruik van de website veel gemakkelijker maakt. EXKI gebruikt cookies om uw online gebruikservaring aangenamer te maken. We kunnen cookies gebruiken om uw onthaal persoonlijker te laten verlopen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wenst te ontvangen of wenst dat uw browser u inlicht dat er een cookie wordt verstuurd raadpleegt u best de helpfunctie in uw browser. Als u alle cookies weigert is het mogelijk dat sommige delen van de website niet meer toegankelijk zijn. Door huidige website te bezoeken verklaart u uitdrukkelijk het gebruik van cookies te aanvaarden zoals dit hierboven is beschreven.

Cookie categorie Doel Voorbeelden

Sessie & Beveiliging

Authenticate users, protect user data and allow the website to deliver the services users expects, such as maintaining the content of their cart, or allowing file uploads.

De website zal niet correct werken als u deze cookies weigert of verwijdert.

session_id (Odoo)
fileToken (Odoo)

Voorkeuren

Onthoud informatie over het uiterlijk of het gedrag van de website, zoals uw voorkeurstaal of regio.

Uw ervaring kan verslechteren als u die cookies weggooit, maar de website zal nog steeds werken.

frontend_lang (Odoo)
Interactiegeschiedenis

Used to collect information about your interactions with the website, the pages you've seen, and any specific marketing campaign that brought you to the website.

We kunnen u mogelijk niet de beste service bieden als u die cookies weigert, maar de website werkt wel.

im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)

Adverteren & Marketing

Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken voor gebruikers en waardevoller voor uitgevers en adverteerders, zoals het aanbieden van relevantere advertenties wanneer u andere websites bezoekt waarop advertenties worden weergegeven of om de rapportage over de prestaties van advertentiecampagnes te verbeteren.

Houd er rekening mee dat sommige services van derden aanvullende cookies in uw browser kunnen installeren om u te identificeren.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door een derde partij door deAfmeldingspagina voor Network Advertising Initiative. The website will still work if you reject or discard those cookies.

__gads (Google)
__gac (Google)

Analyses

Understand how visitors engage with our website, via Google Analytics. Learn more about Analytics cookies en privacy-informatie.

De website werkt nog steeds als u deze cookies weigert of verwijdert.

_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)Country Slaat het land op dat door de gebruiker werd bepaald op de cookie popup.
website_country

Lang Slaat het land op dat bepaald is door de gebruiker op de cookie popup
website_lang

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Deze Site, zijn uitbating en zijn gebruik zijn enkel onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Behoudens dwingende andersluidende wettelijke bepaling zijn enkel de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd voor elk geschil dat te maken heeft met de toegang en/of het gebruik van deze Site. Informatie aangaande alternatieve manieren waarop geschillen kunnen worden beslecht kunnen bekomen worden via de link
http://ec.europa.eu/odr/ 

Indien u vragen heeft aangaande deze gebruiksvoorwaarden of de Verordening op de bescherming van de privacy kunt u steeds contact opnemen met EXKI via e-mail (privacy@EXKi.com), of reguliere post op het postadres EXKi NV, Stephanie Plaza 54 Louizalaan, 1000 Brussel.

NOTA AAN DE KLANTEN AANGAANDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

EXKI NV, met hoofdzetel te 1000 Brussel,Stephanie Plaza Louizalaan 54 in België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0472.429.986, handelend in de hoedanigheid van gegevensverwerker, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens die toebehoren aan zijn werknemers, kandidaat-werknemers, tijdelijke werknemers en/of contractanten naargelang het geval (hierna allen aangeduid met de term « de Werknemers »), overeenkomstig de wetten en reglementeringen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 genoemd AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR (General Data Protection Regulation), hierna genoemd “GDPR”.

Deze nota met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer stelt zich tot doel om uiteen te zetten hoe en waarom EXKi persoonlijke gegevens aangaande de Werknemers (hierna genoemd “Werknemersgegevens”) verzamelt, hoe EXKi deze beschermt  en hoelang deze informatie wordt bewaard. Ze doet geenszins afbreuk aan de specifieke bepalingen die in voorkomend geval in het arbeidsreglement en andere documenten worden opgenomen. 

1. Waarom verwerkt EXKI de Klantengegevens?

EXKi bewaart en verwerkt de Klantengegevens, al dan niet onder elektronische vorm, voor administratieve, marketing- en klantgerelateerde doeleinden. in bijzonder in het licht van de volgende niet exhaustief opgesomde activiteiten: verwerken en beantwoorden van de communicatie, vragen of verzoeken die de klanten tot EXKi richten (met inbegrip van alle communicatie via internet) of die resulteert uit een eerste contact met EXKi, verwerken van de informatie met betrekking tot de (effectieve of potentiële) online verkoop van producten of diensten van EXKi en het opsturen van overzichten en facturen naar de Klanten, bezorgen van nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie aan de Klanten, het voeren van onderzoeken en marktstudies, het verbeteren van de producten en/of diensten van EXKi en het oplossen van conflicten. 

2. Welke juridische gronden liggen aan de basis van de verwerking van de Klantengegevens? 

De Klantengegevens worden verwerkt op basis van één of meer van volgende juridische gronden: 

• In het licht van het afsluiten en beheren van de uitvoering van een verkoopovereenkomst of een andere overeenkomst met een Klant, met inbegrip van het facturatieproces,

• Teneinde zich te schikken naar de wettelijke voorschriften die voor EXKi van toepassing zijn (bv. betreffende materies die verband houden met de fiscus, enz.),

• In het kader van de legitieme belangen van EXKI en/of een derde partij, maar die in de ogen van EXKi, ook ten goede komen aan de Klanten, zoals, maar niet uitsluitend, de direct marketing en gegevensanalyses,

• De toestemming van de betrokken Klant (onder andere voor het beantwoorden van een klantentevredenheidsonderzoek). De betrokken Klant heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

3. Welke categorieën Klantengegevens worden er verwerkt? 

De Klantengegevens zijn alle gegevens van persoonlijke aard aangaande een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. 

Voor de voornoemde doeleinden kan de verwerking van de Klantengegevens volgende categorieën omvatten:

• Gegevens m.b.t. persoonlijke identificering, zoals naam en adres, 

• Elektronische identificeringsgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer, 

• Persoonlijke details, zoals geboorteplaats en -datum, taal, nationaliteit, geslacht,

• Consumptiegewoonten (aankoopvolume, aankoophistoriek, enz.),

• Deelname aan events (in voorkomend geval met inbegrip van de gezinsleden),

• Gegevens die uit de onderzoeken resulteren.

4. Waar halen we de Klantengegevens? 

Wanneer een Klant contact opneemt met EXKi bekomen we over het algemeen de eerste gegevens van de Klant zelf of onrechtstreeks via zijn of haar bezoek aan onze website (bv. cookies). EKXI kan ook een Klant contacteren om prospectiedoeleinden als we de gegevens niet van hem of haar bekwamen maar van andere personen die deze gegevens aan EXKi doorgaven. In het kader van zijn of haar relatie met EXKi levert de Klant alle bijkomende informatie aan EXKi (bv. Informatie die nodig is om de bestelbon in te vullen). Als de Klant niet bereid is om de informatie te verstrekken die we wettelijk of contractueel moeten vragen kan EXKi beslissen om geen rekening te houden met de vragen of bestellingen van de Klant. Als de Klant weigert om andere informatie aan te leveren is het mogelijk dat hij of zij niet kan genieten van de voordelen die hieraan zijn verbonden. Als een Klant bijvoorbeeld weigert om zijn of haar e-mailadres te verstrekken aan EXKi, kan hij of zij geen enkele elektronische nieuwsbrief ontvangen van EXKi.

EXKI kan eveneens gegevens betreffende een Klant ontvangen vanwege andere klanten, leveranciers of, in het algemeen, van andere personen waarmee de Klant deze gegevens uitwisselt in het kader van zijn of haar relatie met EXKi.

5. Wie heeft toegang tot de Klantengegevens? 

Voor voormelde doeleinden mogen de persoonsgegevens verstrekt en zelfs eventueel verwerkt worden door: 

• De Klanten zelf,

• Het personeel van EXKi dat over de persoonsgegevens in kwestie dient te beschikken, 

• De personen en wettelijke instanties die in rechtstreeks contact staan met EXKi, zoals de dochterbedrijven of franchisenemers,

• De overheden, overeenkomstig de toepasselijke reglementeringen, zoals de fiscus, 

• De dienstverleners, zoals (bv. Voor het onderhoud van de website, voor hulpverlening bij promotiecampagnes, enz. en andere professionele adviesorganen van EXKi die over de persoonsgegevens in kwestie dienen te beschikken.

6. Worden de Klantengegevens buiten het land van herkomst overgemaakt?

Over het algemeen worden deze gegevens in België bewaard maar het is mogelijk dat we bepaalde Klanteninformatie aan het buitenland overmaken. Dit gebeurt altijd in het kader van het beheer van onze activiteiten. Voor het overmaken van gegevens naar een land buiten de Europese Unie stelde EXKi gepaste waarborgen op die overeenstemmen met de GDPR. 

7. Hoelang worden de Klantengegevens bewaard? 

De Klantengegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de voorvermelde doeleinden. 

De gegevens die ons werden overgemaakt binnen het kader van opmerkingen of aanvragen worden gedurende 1 maand na het beantwoorden ervan bewaard.

De gegevens die ons onrechtstreeks via ons systeem worden overgemaakt worden slechts 1 maand na het bezoek aan onze website bewaard.

De gegevens die ons worden overgemaakt bij een online bestelling op onze website worden 12 maanden bewaard.

Voor de rest worden de Klantengegevens bewaard zolang en in zoverre EXKi een wettelijke verantwoordelijkheid draagt waarvoor het gebruik van de Klantengegevens relevant kan zijn, rekening houdend met de toepasselijke verjaringstermijnen en de wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens. 

8. Hoe worden de Klantengegevens beschermd? 

EXKi bewaart de Klantengegevens op een zo veilig mogelijke manier om ze te beschermen tegen niet geoorloofd(e) verspreiding, verlies of toegang.

9. Over welke rechten beschikken de individu’s en wie kunnen ze contacteren? 

Personen waarvan de persoonsgegevens als Klantengegevens worden verzameld en verwerkt, hebben te allen tijde en op voorwaarde dat ze op voldoende wijze hun identiteit bewijzen, het recht om contact op te nemen met EXKi om:

• Hun persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen, 

• Zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens of de verwerking ervan te beperken (bv. voor marketingdoeleinden),

• De gegevens die ze verstrekten te ontvangen in een gestructureerd, courant gebruikt  formaat dat machinaal kan worden gelezen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te bezorgen als ze dit wensen, als ze verwerkt werden mits hun instemming en/of op grond van de uitvoering van de overeenkomst,

• Bijkomende informatie te verkrijgen aangaande de waarborgen in geval van internationale gegevensoverdrachten, 

• Een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit voor de Bescherming van Gegevens of een ander controleorgaan van de EU, als ze van mening zijn dat EXKi niet handelde overeenkomstig de toepasbare reglementeringen inzake de bescherming van gegevens. 

Voor alle bijkomende informatie aangaande deze rechten kunt u contact opnemen met EXKi:

• via e-mail (privacy@EXKi.com), of 

• Bij post (EXKi SA, Plaza Stéphanie Louizalaan, 1000 Brussels)

10. Wijzigingen 

EXKi kan deze nota met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te allen tijde en wanneer dit nodig is wijzigen, met name om zich te schikken naar de wijzigingen die de autoriteiten voor de bescherming van gegevens aan de verordening, reglementen of vereisten zouden aanbrengen.

My EXKi


Last updated: 01/02/2023